Centrum Biofeedback Wroclaw LOGO
Centrum Biofeedback Wroclaw LOGO

Regulamin Sklepu

§ 1   POJĘCIA

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.centrumbiofeedback.pl
4. Sklep internetowy www.centrumbiofeedback.pl - serwis internetowy dostępny pod www.centrumbiofeedback.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.
6. Treści cyfrowe- produkty w postaci cyfrowej – zarówno te przesłane elektronicznie (np. klucze produktu ) jak i zapisane na nośniku.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Centrum Biofeedback Monika Madej a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz ze sklepu internetowego dostępnego pod www.centrumbiofeedback.pl
2. Sklep internetowy, działający pod www.centrumbiofeedback.pl, prowadzony jest przez Centrum Biofeedback Monika Madej, ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław, NIP: 912-113-96-35.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§ 3   ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie.
2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych Towarach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 4   SPRZEDAŻ

1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.centrumbiofeedback.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka, następnie wybór sposobu dostawy oraz płatności.
4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest sprawdzenie podsumowania zamówienia, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Centrum Biofeedback Monika Madej Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
9. Sklep internetowy sprzedaje treści cyfrowe, których jest jedynie dystrybutorem. Umowę licencyjną zawierasz z licencjodawcą .
10. Umowę licencyjną z licencjodawcą Klient zawiera:

- kiedy akceptuje tę umowę podczas instalowania treści cyfrowych , lub
- kiedy nie ma wymogu akceptacji umowy licencyjnej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5   DOSTAWA

  1. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
  3. Towar w postaci usługi realizowany jest pod jednym ze wskazanych adresów funkcjonowania Centrum Biofeedback , podany na stronie internetowej www.centrumbiofeedback.pl
  4. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient,
  5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
  6. Po odebraniu przesyłki Klient odpowiada za uszkodzenia lub utratę towaru.
  7. Jeśli Klient zauważy ,że przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona lub niekompletna należy zgłosić reklamację przewoźnikowi.
  8. Towar wysyłany jest do Klienta w ciągu do 14 dni od momentu uiszczenia płatności za Towar, z wyjątkiem zakupionych usług, których termin ustalany jest indywidualnie z Klientem.

§ 6   CENA I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia ceny płatnością w systemie Przelewy 24.

§ 7   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres kontakt@centrumbiofeedback.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Centrum Biofeedback podany w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Centrum Biofeedback Monika Madej ul. Jaworowa 1, 55-010 Biestrzyków.
3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
4. W przypadku, gdy Klient kupuje produkt w zestawie z innym produktem , może zwrócić jedynie cały zestaw.
5. Jeśli Klient zakupił nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe , które zostały dostarczone w zamkniętym opakowaniu , a Klient otworzy je , wówczas nie może już ich zwrócić. Jego prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
6. Klient ponosi koszty odesłania produktu.

§ 8   POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres kontakt@centrumbiofeedback.pl, a następnie postępować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
3. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
4. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
7. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

§ 9   POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH I ICH OCHRONY

1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią Polityki Prywatności

§ 10   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem centrumbiofeedback.pl

homeenvelopephonesmartphone